Wednesday, December 29, 2010

Apa Terjadi Pada Quran di Hari Qiamat?


Salam

kita ahlus sunnah wal jamaah berakidah bahwa al-quran itu kalamullah dan bukan makhluk-Nya…juga talah diketahui bahawa Allah akan mencabut al-quran daripada dada manusia dengan kematian ulama dan huffaz…tapi sesudah berlaku al-qiyamah, atau as-sa’ah, dan mahsyar, mizan, lalu kemudian as-sirat, dan sesiapa yang terpilih memasuki jannah, dan yang tidak memasuki neraka…..khalideen fiha abadan….

PENGERTIAN FASIQ DAN MUNAFIQ

Oleh: Fauzan al-Banjari

Fasik atau Fasiq (al-fisq) berasal dari akar kata fasaqa-yafsiqu/yafsuqu-fisqan-fusûqan. Secara etimologis (bahasa), dalam ungkapan orang Arab, fasik (al-fisq) maknanya adalah keluar dari sesuatu (al-khurûj ‘an asy-syay’i) (al-Qurtubhi, Tafsîr al-Qurthubi, 1/246.), atau keluar (baca: menyimpang) dari perintah (al-khurûj ‘an al-amr). Dikatakan, misalnya, “Fasaqat ar-ruthbah (Kurma keluar),”— jika ia keluar dari kulitnya.” Dikatakan pula, misalnya, “Fasaqa Fulan mâlahu (Si Fulan mengeluarkan hartanya),”—jika ia menghabiskan atau membelanjakannya (ibnu Manzhur, Lisân al-‘Arab, 10/38).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Arkib Berita

Artikel Popular Minggu ini (Top 10)

Paling Popular